UIkit3.x文档

过滤

按元数据筛选或排序任何给定布局中的项目。

T过滤组件通常与网格(Grid)组件一起配合使用,尤其是与瀑布流网格一起使用,但是并不仅限于此。无论项目如何布局,都可以使用过滤组件来过滤或排序。项目在不同的过滤和排序状态之间,将会平滑的淡入淡出和移动转换。


用法

要使用这个组件,需要先建立一个属性为 uk-filter="target: 选择器" 的容器,在这个容器中,创建一个筛选控件列表以及要筛选的布局项目。使用target: SELECTOR选项来选择包含布局项的元素。如下方的代码示例:

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <!-- Filter controls -->
  <ul>
    <li><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <!-- Layout items -->
  <ul class="js-filter">
    <li></li>
  </ul>

</div>

接下来,我们需要为每个布局项目定义元数据,例如,该项目所属的类别。 使用任何HTML类或属性来执行此操作。

要应用过滤器控件,请添加 uk-filter-control属性。 要定义应该过滤的元数据,请使用filter: SELECTOR选项。 选择器可以是任何CSS选择器,例如HTML类或为布局项定义的属性。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="filter: .tag-blue"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li class="tag-blue"></li>
  </ul>

</div>

如果 targetuk-filter属性值中的唯一选项,那么可以使用uk-filter="SELECTOR"。 这同样适用于过滤器控件。 如果filteruk-filter-control属性值中的唯一选项,那么还可以使用uk-filter-control="SELECTOR"

<div uk-filter=".js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control=".tag-blue"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li class="tag-blue"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li uk-filter-control=".tag-white"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control=".tag-blue"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control=".tag-black"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

Filter组件没有样式,您可以使用任何其他UIkit组件来创建过滤器控件和布局项目。 例如NavSubnavTab都可用于设置过滤器控件的样式。 Grid 组件通常用于创建项目布局。


活动状态

.uk-active添加到筛选器控件,筛选器将首先应用。

<li class="uk-active" uk-filter-control="[data-color='blue']">...</li>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li class="uk-active" uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

复位筛选状态

要重置过滤器并定位所有项目,请使用不带任何指定选择器的 uk-filter-control属性。

<li uk-filter-control>...</li>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

元数据

项目可以具有不同的元数据以进行过滤。 您只需要定义HTML类或data属性,并为过滤器控件创建相应的CSS选择器即可。 下面的示例使用筛选器的data属性而不是HTML类。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="[data-tags*='blue']"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-tags="blue dark"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li uk-filter-control="[data-tags*='white']"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-tags*='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-tags*='black']"><a href="#">Black</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-tags*='dark']"><a href="#">Dark Colors</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

多个筛选器

定义不同类型的元数据并添加任意数量的控件来筛选它们。 筛选控件是互斥的,这意味着每次只能筛选一个条件。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul>
    <li uk-filter-control="[data-size='small']"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-color="blue" data-size="small"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <div class="uk-grid-small uk-grid-divider uk-child-width-auto" uk-grid>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="[data-size='small']"><a href="#">Small</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-size='medium']"><a href="#">Medium</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-size='large']"><a href="#">Large</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid="masonry: true">
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

分组

要同时通过多个条件过滤项目,需要对筛选控件分组。 只需将group: NAME选项添加到uk-filter-control属性并为元数据定义组名即可。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="filter: [data-color='blue']; group: color"><a href="#"></a></li>
    <li uk-filter-control="filter: [data-color='white']; group: color"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul>
    <li uk-filter-control="filter: [data-size='small']; group: size"><a href="#"></a></li>
    <li uk-filter-control="filter: [data-size='large']; group: size"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-color="blue" data-size="small"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <div class="uk-grid-small uk-grid-divider uk-child-width-auto" uk-grid>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="filter: [data-color='white']; group: data-color"><a href="#">White</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-color='blue']; group: data-color"><a href="#">Blue</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-color='black']; group: data-color"><a href="#">Black</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="filter: [data-size='small']; group: size"><a href="#">Small</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-size='medium']; group: size"><a href="#">Medium</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-size='large']; group: size"><a href="#">Large</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid="masonry: true">
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

排序

要按字母顺序对项目进行排序,只需在uk-filter-control中添加sort: ATTRIBUTE选项并定义用于对项目进行排序的元数据属性。 默认情况下,项目按升序排序。 添加order: desc可以以对项目按降序排序。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="sort: data-color"><a href="#"></a></li>
    <li uk-filter-control="sort: data-color; order: desc"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-color="blue"></li>
  </ul>

</div>
  • 2016-06-01
  • 2016-12-13
  • 2017-05-20
  • 2017-09-17
  • 2017-11-03
  • 2017-12-25
  • 2018-01-30
  • 2018-02-01
  • 2018-03-11
  • 2018-06-13
  • 2018-10-27
  • 2018-12-02
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li class="uk-active" uk-filter-control="sort: data-date"><a href="#">Ascending</a></li>
      <li uk-filter-control="sort: data-date; order: desc"><a href="#">Descending</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-date="2016-06-01">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2016-06-01</div>
      </li>
      <li data-date="2016-12-13">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2016-12-13</div>
      </li>
      <li data-date="2017-05-20">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2017-05-20</div>
      </li>
      <li data-date="2017-09-17">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2017-09-17</div>
      </li>
      <li data-date="2017-11-03">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2017-11-03</div>
      </li>
      <li data-date="2017-12-25">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2017-12-25</div>
      </li>
      <li data-date="2018-01-30">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2018-01-30</div>
      </li>
      <li data-date="2018-02-01">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2018-02-01</div>
      </li>
      <li data-date="2018-03-11">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2018-03-11</div>
      </li>
      <li data-date="2018-06-13">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2018-06-13</div>
      </li>
      <li data-date="2018-10-27">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2018-10-27</div>
      </li>
      <li data-date="2018-12-02">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2018-12-02</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

瀑布流网格

过滤器经常被用于Masonry 无论项目如何放置,过滤器转换都可以完美地与任何类型的布局一起使用。 它甚至可以与网格的视差选项一起使用。

下面是瀑布流网格的综合示例:

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <div class="uk-grid-small uk-flex-middle" uk-grid>
      <div class="uk-width-expand">
  
        <div class="uk-grid-small uk-grid-divider uk-child-width-auto" uk-grid>
          <div>
            <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
              <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div>
            <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
              <li uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div>
            <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
              <li uk-filter-control="[data-size='small']"><a href="#">Small</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-size='medium']"><a href="#">Medium</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-size='large']"><a href="#">Large</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
  
      </div>
      <div class="uk-width-auto uk-text-nowrap">
  
  
        <span class="uk-active" uk-filter-control="sort: data-name"><a class="uk-icon-link" href="#" uk-icon="icon: arrow-down"></a></span>
        <span uk-filter-control="sort: data-name; order: desc"><a class="uk-icon-link" href="#" uk-icon="icon: arrow-up"></a></span>
  
      </div>
    </div>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid="masonry: true">
      <li data-color="white" data-size="large" data-name="A">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">A</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="small" data-name="B">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">B</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="medium" data-name="C">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">C</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="small" data-name="D">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">D</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="medium" data-name="E">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">E</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small" data-name="F">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">F</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium" data-name="G">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">G</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="large" data-name="H">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">H</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="large" data-name="I">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">I</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="large" data-name="J">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">J</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium" data-name="K">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">K</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small" data-name="L">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">L</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

组件选项

下面这些选项中的任何一个都可以应用于组件属性。多个参数之间用分号分隔。了解更多

Option Value Default Description
target String '' The targeted list on which to apply the filter to.
selActive String, Boolean false A selector for the initially active filter controls.

target is the Primary option and its key may be omitted, if it's the only option in the attribute value.


JavaScript

了解有关JavaScript 组件的更多信息。

初始化

UIkit.filter(element, options);

事件

将在附加了此组件的元素上触发以下事件:

Name Description
beforeFilter 应用过滤器之前触发。
afterFilter 应用过滤器之后触发。