UIkit3.x文档

分页

轻松创建好看的页面分页。

用法

分页组件由按钮风格的链接组成,这些链接在水平列表中并排对齐。

Class Description
.uk-pagination 添加到<ul> 元素中定义分页组件。使用<a> 元素作为列表中的分页项。
.uk-active 添加到列表项应用活动状态,并使用<span>代替 <a> 元素。
.uk-disabled 添加到列表项应用禁用状态,并使用<span>代替 <a> 元素。
<ul class="uk-pagination">
  <li><a href=""></a></li>
  <li class="uk-active"><span></span></li>
  <li class="uk-disabled"><span></span></li>
</ul>
 • <ul class="uk-pagination" uk-margin>
    <li><a href="#"><span uk-pagination-previous></span></a></li>
    <li><a href="#">1</a></li>
    <li class="uk-disabled"><span>...</span></li>
    <li><a href="#">4</a></li>
    <li><a href="#">5</a></li>
    <li><a href="#">6</a></li>
    <li class="uk-active"><span>7</span></li>
    <li><a href="#">8</a></li>
    <li><a href="#">9</a></li>
    <li><a href="#">10</a></li>
    <li class="uk-disabled"><span>...</span></li>
    <li><a href="#">20</a></li>
    <li><a href="#"><span uk-pagination-next></span></a></li>
  </ul>

对齐

分页组件使用flexbox,可以使用Flex 组件来处理对齐效果。

<ul class="uk-pagination uk-flex-center">...</ul>
 • <ul class="uk-pagination uk-flex-center" uk-margin>
    <li><a href="#"><span uk-pagination-previous></span></a></li>
    <li><a href="#">1</a></li>
    <li class="uk-disabled"><span>...</span></li>
    <li><a href="#">5</a></li>
    <li><a href="#">6</a></li>
    <li class="uk-active"><span>7</span></li>
    <li><a href="#">8</a></li>
    <li><a href="#"><span uk-pagination-next></span></a></li>
  </ul>
  
  <ul class="uk-pagination uk-flex-right uk-margin-medium-top" uk-margin>
    <li><a href="#"><span uk-pagination-previous></span></a></li>
    <li><a href="#">1</a></li>
    <li class="uk-disabled"><span>...</span></li>
    <li><a href="#">5</a></li>
    <li><a href="#">6</a></li>
    <li class="uk-active"><span>7</span></li>
    <li><a href="#">8</a></li>
    <li><a href="#"><span uk-pagination-next></span></a></li>
  </ul>

上一页和下一页

要使用上一页和下一页按钮,请将uk-pagination-previousuk-pagination-next 属性添加到分页项内的<span>元素。

<ul class="uk-pagination">
  <li><a href=""><span uk-pagination-previous></span></a></li>
  <li><a href=""><span uk-pagination-next></span></a></li>
</ul>
 • <ul class="uk-pagination">
    <li><a href="#"><span class="uk-margin-small-right" uk-pagination-previous></span> Previous</a></li>
    <li class="uk-margin-auto-left"><a href="#">Next <span class="uk-margin-small-left" uk-pagination-next></span></a></li>
  </ul>